ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

CLAUSTRE DE MESTRES

Altres serveis educatius

Fisioterapeuta:
Julia Rosende
Treballadora Social de l'Aj:
Antònia Morey
Orientadora:
Elena Vico
Tècnica en Serv de la Comunitat:
Francesca Bauzà
Educadora social de l'Aj:
Aurora Cantero

CONSELL ESCOLAR