DOCUMENTS DE CENTRE

Projecte Educatiu de Centre

BOIB 05-10-2002; Decret 119/2002, de27 de setembre; Art. 59.

El projecte educatiu és un instrument de planificació institucional del centre, que concreta les intencions educatives consensuades per la comunitat educativa i serveix per a donar sentit i orientar el conjunt de les activitats del centre.

Inclou els reglaments d’organització i funcionament, els projectes lingüístics, i altres projectes i plans específics que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també els projectes curriculars.

Podeu consultar, per separat, els diferents projectes que l'inclouen. Pitjau a les icones dels menús que teniu aquí baix.

Projecte lingüístic de centre

Té com a objectiu fonamental aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística en català i en castellà i, almenys, en una llengua estrangera. En el projecte lingüístic quedarà definit: a) El tractament de la llengua catalana, com a llengua vehicular i d’aprenentatge. b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i estrangera). c) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre. d) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de llengua.

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2021/22(PGA)

Article 61

És un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

La programació general anual inclourà el pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans col·legiats, l’horari general del centre i els criteris pedagògics establerts per a la seva elaboració, el plans de treball per a l’elaboració o el seguiment del projecte educatiu de centre, esl plans de treball per a l’elaboració o el seguiment dels projectes curriculars d’etapa, el pla de formació del professorat del centre, la programació anual de les activitats complementàries i extraescolars, i la memòria administrativa.

PLA DE CONVIVÈNCIA

Article 60

Inclou es normes de convivència que afavoreixen les relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa.

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Article 60

Defineix l’organització dels recursos humans i materials per atendre la diversitat. Hi queden definides les mesures de tipus curricular, les mesures metodològiques, els criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica de l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu, els criteris per realitzar les adaptacions curriculars apropiades, i tots aquells programes socioeducatius que s’hi puguin incorporar.

PLA DIGITAL DE CENTRE (PDC)